NHIỀU VỊ TRÍ - ITEXPERT

NHIỀU VỊ TRÍ

🎯🎯🎯Fsoft ĐN – tuyển dụng tuần này: 53 cases

1 PM + tiếng hàn
2 SA
3 PM + tiếng anh
2 BA + Magento
7 Senior PHP
7 Senior .NET
1 Performance Test
1 Automation Test
1 Senior DevOps + tiếng anh
3 Senior Java Spring boot
15 Senior Java
1 Senior Angular + tiếng anh
1 PIM
1 Helpdesk + tiếng anh 600 + tiếng nhật N1
3 Project team leader
1 Junior BA
2 Senior BA
1 Quality Assurance Leader

Email: thanhvdd@fsoft.com.vn
Skype: +84 987 371 585